Thema ‘Wonen met technologie’

Dementie is volksziekte nummer één en de verwachting is dat het aandeel mensen met dementie alleen maar zal groeien. Senioren in het stadium van ernstige dementie kunnen niet meer thuis wonen en moeten verhuizen naar een intramurale woonzorgomgeving (verpleeghuis). Wanneer het thuiswonen niet meer gaat, moeten senioren kunnen rekenen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg in een woonzorginstelling.
Organisaties kunnen echter niet altijd voldoen aan deze verwachtingen met de voor hen beschikbare middelen. Dit heeft een negatief effect op de kwaliteit van hun leven. Technologie die zich aan kan passen aan de gebruiker kan het leven van senioren (met dementie) en hun zorgprofessionals vergemakkelijken.
Bovendien weten we eigenlijk nog maar weinig over wat mensen met dementie daadwerkelijk ervaren en voelen. De inzet van invasieve technologie kan hier meer inzicht in geven én ondersteuning bieden alleen wanneer dat nodig is.

Ook het aandeel thuiswonende senioren (met dementie) groeit. Over het geheel genomen, groeit het aantal thuiswonenden met een zorgbehoefte, terwijl de groep jongeren die hierin mogelijk ondersteuning kan bieden krimpt. Dit vergt aanpassingen van zowel de sociale als de fysieke omgeving. De inzet van technologie kan hier een bijdrage aan leveren als deze goed aansluit bij de behoeften van deze meer kwetsbare mensen en ze op de juiste momenten kan ondersteunen en stimuleren. Corona heeft bovendien laten zien dat innovaties op sociaal vlak van belang zijn om eenzaamheid en de mogelijke gevolgen ervan voor de gezondheid en het welzijn van mensen tegen te gaan.

Binnen het thema Wonen met technologie kijken we hoe (gebouwgebonden) technologie mensen op een empathische, warme wijze kan stimuleren, ondersteunen en/of kan dienen als medicijn.

Projecten