Thema ‘Sociaal Wonen’

Mensen worden onder meer door goede gezondheidszorg steeds ouder. Tegelijkertijd wordt het aandeel mensen dat zich op de arbeidsmarkt begeeft steeds kleiner. Deze dubbele vergrijzing leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen. In onze participatiesamenleving wonen (kwetsbare) mensen steeds langer thuis en is er meer (in)formele zorg aan huis nodig. Dit doet een groot beroep op de zelf- en samenredzaamheid van mensen.

Zo is het aandeel kwetsbare groepen in de sociale huursector de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Deze groepen, waaronder senioren en mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte, hebben te maken met een verhoogde kans op eenzaamheid, sociale isolatie en een beperkte zelfredzaamheid. In buurten waar kwetsbare groepen samenwonen, neemt de overlast en zorgvraag toe en staan de samenredzaamheid en leefbaarheid steeds meer onder druk. Corporatie- en zorgprofessionals staan voor een enorme opgave, die door maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg de komende jaren alleen maar groter zal worden. Vooral voor mensen in kwetsbare situaties is voor het ontstaan van gemeenschapszin en sociale cohesie de (inrichting van de) (buiten)ruimte bepalend en is nabijheid van contacten (en toegankelijke hulpbronnen) cruciaal in het langer prettig thuis wonen.

Binnen het onderzoeksthema ‘Sociaal Wonen’ onderzoeken we het belang van elkaar ontmoeten en ondersteunen en de rol die de gebouwde omgeving hierin kan spelen. Ook de mogelijke rol van technologie en AI worden hierin meegenomen. Aan de orde komen vraagstukken rondom ontmoetingsplekken, sociale voorzieningen, complexere bewonerssamenstellingen en de ontwikkeling van (gemeenschappelijke) woonvormen en bijbehorende ontwerprichtlijnen.

Projecten