The Art of Connection

Op naar een prototype interactieve buitenruimte die sociale interactie tussen buurtbewoners stimuleert

The Art of Connection

Op naar een prototype interactieve buitenruimte die sociale interactie tussen buurtbewoners stimuleert

Projectinformatie

Projectinformatie

Titel: The Art of Connection
Thema: Wonen is meer dan een huis
Looptijd: september 2021 – februari 2024
Contactpersoon: Masi Mohammadi
Penvoerder: Lectoraat Architecture in Health, HAN

Het livinglab
In de creatieve wijk Coehoorn verrijst een appartementencomplex van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Cohousing Arnhem. Dit complex bevat diverse koopwoningen voor alleenstaanden, koppels en gezinnen, maar ook een gemeenschappelijke ruimte. Het CPO zoekt naar verbinding met de buurt en vraagt zich af welke mogelijkheden technologie biedt in de buitenruimte rondom het complex. Kan een semi-publieke ruimte in de vorm van een dynamische ‘fourth place’, de sociale interactie tussen bewoners van de CPO en andere, vooral de meer kwetsbare, buurtbewoners, stimuleren en faciliteren? Hierbij zijn ze op zoek naar een interactieve buitenruimte die past bij het dna van de wijk. Dit kan gaan van zitelementen die van kleur veranderen op het moment dat er
iemand op gaat zitten, projecties op de muur van de geschiedenis van de wijk, spelelementen of losse ‘triggers’ in het park met vogelgeluiden of tegels die oplichten, tot een multi-inzetbare buitenkeuken. In het project The Art of Connection onderzoekt Cohousing Arnhem samen met het lectoraat Architecture in Health (AiH) deze vraag.

Het doel
Het ontwikkelen van een interactieve (buiten) ruimte die de sociale interactie tussen bewoners van het CPO en de buurt bevordert.
Een nevendoel van het co-creatieproces waarin buurtbewoners en andere (lokale) stakeholders actief betrokken zijn, is dat een leergemeenschap gevormd wordt waarmee de kans op een geslaagde (duurzame) interventie groter wordt.

De methode
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een interactieve (buiten)ruimte die de sociale interactie tussen bewoners van de wijk Coehoorn in Arnhem moet bevorderen. In co-creatie met gebruikers en stakeholders ontwikkelt het CPO in een iteratief proces een prototype van een interactieve buitenruimte. De HAN evalueert in een pilot met big data, observaties, interviews en expertmeetings.

De opbrengst tot nu toe
Aan de hand van een verkennend behoefteonderzoek onder (o.a. toekomstige) bewoners en andere betrokkenen zijn richtinggevende eisen en wensen geformuleerd en zijn er 8 persona’s opgesteld. Tijdens een interactieve bijeenkomst met de betrokken partners zijn we tot een eerste aanzet gekomen
voor het creatieve proces waarin interactieve buitenruimtes ontworpen worden. Momenteel wordt een ‘designbrief’ opgesteld. Deze vormt het uitgangspunt voor de oplossingsontwerpen die Fillip Studios in co-creatie met de verschillende doelgroepen zal maken. Ook vinden er met alle partners gesprekken plaats om alle expertise te bundelen voor dit project.

Wat zegt de projectpartner over het livinglab?

Peter Camp, initiator

Wat heeft het project tot nu toe opgeleverd?
The Art of Connection is een belangrijke actor in de gebiedsontwikkeling van Coehoorn Creatieve wijk en werkt mee aan het bevorderen en ontwikkelen van een samenhangende visie op ontmoeting, verbinding en sociale cohesie in de buurt. Aansluitend bij het dna van de te ontwikkelen hotspot, legt ze een basis voor sociaal betrokken (creatieve) interventies in het kader van het grotere doel van sociale gezondheid: het verminderen van de zorgvraag.
Door interactieve presentaties en een creatieve aanpak ontstaat er enthousiasme en elan. In het onderzoeksproces (met (groeps)interviews, filmopnames, ideevorming) ontstaat er al betrokkenheid op het onderzoeksobject, maar ook onderling door ontmoeting en verbinding tussen CPOleden, studenten, onderzoekers en andere buurtbewoners. Zo leren sommige leden van Cohousing Arnhem andere buurtbewoners kennen. Ontmoeting met anderen wordt concreet en het perspectief erop vergroot. Het zijn de eerste stappen naar sociale duurzaamheid en betrokkenheid bij omwonenden en woonomgeving.
Ook op organisatorisch vlak zorgt The Art of Connection voor verbinding van Cohousing Arnhem met andere spelers in de Coehoornbuurt, al in de fase van voorbereiding en realisering van de bouw. De onderzoeksgroep stemt haar ontwikkelingen af met de stakeholders in de Coehoornbuurt. Zoals creatieve bedrijven, gemeente, en ontwikkelaars van de nieuwbouwprojecten. Ook de rol van Fillip Studio’s, als in de buurt gehuisvest bedrijf, bevordert aansluiting van de woongemeenschap Cohousing Arnhem op bestaande en nieuwe buurtnetwerken.

Wat is de meerwaarde van de samenwerking?
Voor Cohousing Arnhem is het interessant en van belang om hieraan mee te doen. Het is boeiend om in een vroeg stadium samen met de leden van de onderzoeksgroep en andere participanten aan de gebiedsontwikkeling te inventariseren welke bouwstenen hiervoor nodig zijn.
Als een van de initiatiefnemers van Cohousing Arnhem wil ik graag onze doelstellingen realiseren. Niet alleen op papier maar ook in de praktijk onderzoeken wat mogelijk is en wat kan: Walk your talk. Een livinglab sluit daar goed op aan. Innovatieve en creatieve aanpakken, daar ben ik altijd voor in.
Ik ben dan ook blij dat we samen twee jaar kunnen optrekken om te kijken welke interventies er mogelijk zijn. Ook ben ik enthousiast over de wijze waarop we samen nieuwe kennis opdoen en hoe we met het consortium en andere belanghebbenden aan een of meer interactief kunstwerken kunnen werken.

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector – hoogleraar
HAN – TUe

Gerald Gosselink-Ramos
Senior onderzoeker
HAN

Marleen van Beuzekom
Docent-onderzoeker
HAN

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector – hoogleraar
HAN – TUe

Gerald Gosselink-Ramos
Senior onderzoeker
HAN

Marleen van Beuzekom
Docent-Onderzoeker
HAN