Krachtige Kernen

SOCIAAL WONEN

Snelle info

Status: afgerond
Looptijd:
Subsidieverstrekker: INTERREG

Het optimaliseren van de leefbaarheid in kleine (dorps)kernen.

Het driejarige multidisciplinaire KRAKE (Krachtige Kernen) project, dat zich richt op het ondersteunen en het duurzaam versterken van de leefbaarheid in kleine kernen, is in 2018 afgerond. De Woon Community, een deelproject van dit grotere KRAKE project, richtte zich op de vraag hoe we de fysieke woonomgeving van kleine kernen moeten inrichten om de leefbaarheid te kunnen optimaliseren. Het lectoraat Architecture in Health van de HAN en de Hochschule Rhein-Waal voerden het onderzoek uit, in samenwerking met lokale initiatiefgroepen in acht Nederlandse en Duitse pilotdorpen. Onderzoekers brachten allereerst de behoeften van de dorpsbewoners in kaart, middels diverse kwalitatieve en kwantitatieve methoden.

Gerelateerd aan de hieruit voortvloeiende aandachtspunten zijn vervolgens richtlijnen ontwikkeld om de aansluiting tussen aspecten van de woonomgeving en de woonbehoeften te kunnen optimaliseren. Deze richtlijnen geven dorpen een houvast geven bij het op een doordachte wijze inrichten en toekomstbestendig
maken van de woonomgeving. De resultaten van het onderzoek en de ervaringen die zijn opgedaan binnen de Woon Community zijn vertaald naar een handboek voor burgerinitiatieven in kleine kernen en andere betrokkenen die voornemens zijn de leefbaarheid in het eigen dorp of in de eigen gemeente te verbeteren

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector/hoogleraar

Marije Sanders-Kortekaas
PhD-student

Nieuws

Publicaties en producten