De empathische woning in
sociale woningbouw

Naar een betaalbaar empathisch woonconcept voor zelfstandig wonende senioren

Projectinformatie

Thema: Sociaal Wonen
Looptijd: februari 2017 - januari 2019
Contactpersoon: Masi Mohammadi
Penvoerder: Leerstoel Smart Architectural Technologies, TU/e

Het Livinglab

Woningcorporatie Nester (voorheen Domus) zoekt naar manieren om senioren die zelfstandig thuis wonen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het overheidsbeleid is daar immers op gericht, maar het is ook de wens van senioren zelf. Of iemand in staat is om zelfstandig te blijven wonen hangt af van persoonskenmerken, stimulerende factoren en de behoefte aan zorg. De omgeving waarin iemand woont, kan invloed hebben op die stimulerende factoren en de zorgbehoefte. En heeft zo ook invloed op de periode dat iemand zelfstandig kan blijven wonen. Nester vroeg zich af of (onderdelen van) de Empathische woning, het livinglab waarin onderzocht wordt hoe een woning met hulp van techniek als mantelzorger kan dienen, toegepast kan worden in haar sociale woningbouw.

Doel

We onderzoeken welke ontwerpprincipes nodig zijn voor toekomstgerichte woningen die zelfstandig leven stimuleren voor senioren met een lage sociaaleconomische achtergrond. Hiermee willen we een empathisch woonconcept ontwikkelen dat betaalbaar is voor een kwetsbare doelgroep.

Methode

Voor het samenstellen van de ontwerpprincipes hebben we gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, interviews en best practice-analyse. De ontwerpprincipes zijn getoetst aan de hand van een casus: een bestaand seniorencomplex in Roermond. In eerste instantie is onderzocht of dit complex gerenoveerd kon worden naar de huidige behoeften van de doelgroep. Toen bleek dat dat niet haalbaar was zijn de ontwerpprincipes vertaald naar het ontwerp van een nieuwbouwcomplex.

Opbrengst tot nu toe

We hebben bruikbare en duurzame ontwerpprincipes opgesteld voor toekomstgerichte sociale woningbouw die een (sociaal) actief en zelfstandig leven stimuleren voor senioren. Een bestaand woongebouw met aanleunwoningen is gebruikt als onderzoeksgebied. We hebben hier onderzocht hoe we de omgeving konden verbeteren. Eén van onze aanbevelingen was om op de gang persoonlijke spullen te kunnen plaatsen zodat voor senioren de overgang van de publieke ruimte in het gebouw naar de privéruimte versoepelt. De uiteindelijke resultaten hebben geleid tot concrete veranderingen die deels uitgevoerd worden op deze locatie.

Om ontwikkelaars en woningcorporaties beter inzicht te geven in de behoeften en wensen van de oudere doelgroep is een kaartenset ontwikkeld. Op deze kaarten staan vragen die de ontwikkelaar laat nadenken over de woonsituatie en hoe deze aansluit bij de doelgroep. De kaartenset moet gebruikt worden als aanzet tot denken, niet als afvinklijst of strikte set met voorwaarden. De doelgroep en de technologische ontwikkelingen blijven immers continu veranderen.

Team

Ontdek het onderzoeksteam wat aan dit project gewerkt heeft.

Masi Mohammadi

Scientific Director (HAN & TU/e)

Marije Sanders-Kortekaas

Niet meer werkzaam bij TU/e

Producten

Hier vind je de opgeleverde producten