Onderwijs en DEEL

DEEL heeft een structurele samenwerking met én inbedding in het onderwijs. Voortvloeïng van kennis over en weer is geborgd door:

  • PhD- en EngD (voorheen PDEng)trajecten verbonden aan livinglabprojecten vanuit HAN en TU/e .

  • Minor Smart Healthy Environments: jaarlijks of halfjaarlijks betrokken bij livinglabprojecten (als hybride leeromgeving.

  • Stagiairs en afstudeerders HAN Academie Built Environment.

  • Afstudeerateliers TU/e.

  • Projecten met studenten vanuit Industrieel Product Ontwerp en Embedded Systems (Health Concept Lab) S3, S4 en S6 HAN.

  • Studenten en docenten worden bovendien met regelmaat uitgenodigd bij DEEL activiteiten.

  • Workshops en sessies voor professionals.

  • Er wordt ook geregeld meer ad hoc kennis gedeeld en uitgewisseld, afhankelijk van bestaande vragen bij de diverse stakeholders. Naast de structurele samenwerkingen, zijn er bovendien binnen de diverse Livinglabprojecten verschillende kennisinstellingen en opleidingen betrokken.

Enkele voorbeelden van studentenprojecten

Samen oud worden op het platteland

feb 2019 – jun 2019 | Minor Smart Healthy Environments

De combinatie van de vergrijzing en toenemende eenzaamheid (ook onder ouderen), leidt tot sociale problemen. Een mogelijke oplossing voor deze problematiek en het stimuleren van sociale interactie kan zitten in een gemeenschappelijke woonvorm. Dit groepje, bestaande uit vier studenten (Small Business en Retail Management, Ergotherapie, Bouwkunde, civiele techniek) heeft specifiek een woonvorm ontworpen voor ouderen die op het platteland woont.

Op de afbeelding zie je de maquette, waarop zowel gemeenschappelijke aspecten zijn toegevoegd maar waar de ouderen ook hun privé ruimte hebben. Ze hebben het zo ontworpen dat het gemeenschappelijke gedeelte in het midden ligt, wat de sociale interactie zou kunnen stimuleren.

Geur in de Empathische Woning

2022 – 2023 | Studentenproject i.s.m. Health Concept Lab

Het doel van dit project is om mensen met beginnende dementie te ondersteunen bij dagelijkse bezigheden in hun eigen huis. Tijdens dit project zal onderzocht worden hoe geur gebruikt kan worden om mensen met dementie te ondersteunen in hun huis. ​
Mogelijke interessante oplossingen worden ​door middel van human centered design ​process ontworpen.​

The Guiding Floor

Afstudeeronderzoek Lectoraat Architecture in Health

Vanwege de nieuwe wetgeving ‘Passend onderwijs’ worden er kinderen met zeer verschillende niveaus, leerstijlen en interesses in een klaslokaal geplaatst. Om al deze kinderen goede scholing te bieden is differentiëren nodig, waarbij leerlingen klassikaal, individueel of in groepsverband les krijgen en werken. Veel van de huidige klaslokalen zijn nagenoeg statisch en bieden de docent weinig tot geen mogelijkheden om werkplekken met voldoende rust en ruimte te creëren. Voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) geldt dat zij vaak nog gevoeliger zijn voor sensorische prikkels dan andere kinderen, waardoor voldoende rust en ruimte voor hen nog belangrijker is.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een systeem dat het effectief differentiëren, in de groepen 3 en 4, door de docent in het regulier basisonderwijs kan ondersteunen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan de docent middels een ruimtelijke oplossing beter gefaciliteerd worden in het differentiëren tussen kinderen in de klas, waarbij de focus ligt op kinderen met ASS, binnen het passend regulier basisonderwijs? 3 Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er onderzoek uitgevoerd onder basisschooldocenten en (ervarings)deskundigen op het gebied van autisme en educatie middels vragenlijsten. Uit de vragenlijsten bleek dat er voornamelijk een gebrek aan rust en ruimte in de lokalen bestaat en dat docenten en experts graag een geautomatiseerde oplossing zouden zien voor dit probleem. Op basis van de bovenstaande informatie zijn diverse ideeschetsen gemaakt en is een brainstormsessie gehouden. Een selectie van de ideeën is voorgelegd aan experts en op basis daarvan is een ideerichting gekozen. Binnen de ideerichting zijn vervolgens 3 concepten verder uitgewerkt, waarvan er op basis van de eisen één gekozen is. Het concept dat verder is ontwikkeld is de Guiding Floor, een slimme vloer met sensoren en ledverlichting die bestuurd wordt middels een interface. Het systeem berekent op basis van door de docent ingegeven informatie de beste klassenindeling en toont deze indeling via de gekleurde ledverlichting in de vloer. Leerlingen weten zo waar ze hun tafel heen moeten schuiven en kunnen zo vrijwel zelfstandig het klaslokaal herinrichten. Buiten de klasseninrichting kan de Guiding Floor ook ingezet worden om kinderen die extra hulp behoeven, zoals kinderen met ASS, te begeleiden. Daarnaast zijn er nog vele extra functies die aan de vloer kunnen worden toegevoegd, zoals sport en spel en onderzoek.

Ontmoetingsplein bij ontmoetingsruimte de Toermalijn

sep 2020 – jan 2021 | Minor Smart Healthy Environments

Meelopen met Livinglabproject Operatie Ontmoetingsruimtes i.s.m. Talis. Talis heeft een twintig tal ontmoetingsruimtes die niet allemaal even veel gebruikt wordt naar hun potentieel. De studenten hebben meegedacht en onderzocht hoe zowel de binnen als buitenruimte zo aangepast kan worden zodat de sociale interactie bevorderd kan worden.
Deze vier studenten, 3 bouwkunde & 1 facility management, hebben zich op het buitenruimte gefocust. Hierbij is het volgende uit gekomen.

Gezondheidscentrum Afferden

sep 2021 – jan 2022 | Minor Smart Healthy Environments

In een klein dorp, wat steeds groter wordt, was het huidige zorgaanbod niet voldoende. Hierom is er een nieuw gezondheidscentrum gebouwd, waar naast een huisarts ook andere medische dienstverleners in komen. Voor de wachtruimte in het midden moest een ontwerp komen met als uitgangspunt “positieve gezondheid”. Positieve gezondheid staat voor het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Vier studenten, met een gemixte achtergrond, namelijk: vastgoed en makelaardij, industrieel product ontwerpen, bouwkunde, facility management hebben zich gewaagd aan deze uitdaging. De drie hoofddoelen die in de wachtruimte verwerkt zijn, zijn; het verwerken van een healing environment, het stimuleren van beweging en stimuleren van sociaal contact.

Art of Connection

sep 2022 – jan 2023 | Minor Smart Healthy Environments

Vanuit de groeiende eenzaamheid en het feit dat je woonomgeving niet alleen je huis is, maar ook je wijk en je dorp/stad, wordt er middels een interactief kunstobject getracht om de publieke familiariteit te bevorderen. Met publieke familiariteit wordt bedoeld dat je de buurtgenoten herkent en hen kan plaatsen & de verwachtingen ten opzichte van elkaar weet.
Vier studenten, drie bouwkunde & één vaktherapie zijn deze uitdaging aangegaan. Door middel van gesprekken met buurtbewoners zijn zij op een ontwerp gekomen wat er uit moet zien als een golf, omdat het dicht bij de blauwe golven in Arnhem is gesitueerd, daarnaast is er een klein watertje wat er geïntegreerd in is. En er is op de tegels bij het zitgedeelte (historische)informatie over de stad Arnhem te vinden. Dit allemaal om het gesprek aan te gaan en de publieke familiariteit te vergroten.